Beginnende, experimentele of eenmalige jeugdprojecten

De gemeente voorziet financiële middelen om beginnende, experimentele of eenmalige jeugdprojecten te subsidiëren. Het doel van de subsidie is om waardevolle ideeën van jongeren te helpen realiseren en te doen uitmonden in kleinschalige activiteiten of producten.

Hoe aanvragen

Uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het project dient het aanvraagformulier ingediend te worden. Na goedkeuring van het CBS kan een subsidie voorzien worden.

Kostprijs

Het totale subsidiebedrag wordt uitbetaald in twee schijven en bedraagt maximaal €500 per project.

Afhandeling

Er wordt een voorschot gegeven van 50% van het door het college van burgemeester en schepenen toegekende bedrag. Uiterlijk 2 maanden na afloop van het project moet een evaluatieformulier en financieel verslag ingediend worden. Het resterende saldo van 50% wordt dan uitbetaald indien voldaan werd aan de vastgelegde voorwaarden.