Speelstraten

Een speelstraat is een straat die tijdelijk autoluw gemaakt wordt. De straat of een deel van de straat wordt tijdens bepaalde dagen en uren (tussen 9 en 19 u.) afgesloten met een hek, met het verkeersbord C3 (= verboden te rijden) en een onderbord met de vermelding 'speelstraat'. De speelstraat kan worden ingericht voor maximaal twee weken in de zomervakantie - twee weken aaneensluitend of twee afzonderlijke weken. Voetgangers hebben voorrang op alle andere weggebruikers. Tijdens de 'speeltijd' hebben alleen fietsers, voertuigen van bewoners, prioritaire voertuigen en hulpdiensten toegang tot deze straat. Bestuurders van motorvoertuigen, die in de speelstraat rijden, moeten dit stapvoets doen. Zo kan er, al is het maar tijdelijk, weer gespeeld worden op straat en kunnen buren elkaar makkelijker ontmoeten.

Voorwaarden

Je aanvraag heeft enkel kans op slagen wanneer je kan aantonen dat de meerderheid van de bewoners achter je voorstel staat (petitie: voorbeeld vind je als bijlage), wanneer je duidelijk aangeeft over welk deel van de straat het gaat en op welke dagen en uren er gespeeld zal worden.

Hoe aanvragen

Je kan een aanvraag tot speelstraat via het aanvraagformulier richten aan het college van burgemeester en schepenen. Het aanvraagformulier moet worden ondertekend door vier bewoners, de 'meters en peters' van de speelstraat.

Afhandeling

Het dossier wordt onderzocht op organisatorische en verkeerstechnisch vlak, er wordt ook gecontroleerd of de meerderheid van de bewoners achter je voorstel staat. Op basis van de resultaten, beslist het college om al dan niet tot de organisatie van de speelstraat over te gaan.

Reglement

Het wettelijk kader is vastgelegd in het KB van 9 oktober 1998. Om in aanmerking te komen voor een speelstraat, moet in de straat een snelheidsbeperking van maximum 50 km per uur van kracht zijn. Daarnaast moet de straat een overheersende woonfunctie hebben, zonder doorgaand verkeer of openbaar vervoer. Bovendien gaat de meerderheid (2/3) van de bewoners (jong en oud) akkoord met de inrichting van een speelstraat.

Relevante pagina's